Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego oznakowanego pojazdu terenowego oraz skuterów wodnych dla KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.09.2019r.

 - unieważnienie postępowania dla części II z dnia 11.07.2019r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części I z dnia 02.07.2019r.

- zestawienie ofert dla cz. II z dnia ich otwarcia tj. 27.06.2019 r.

- zestawienie ofert dla cz. I z dnia ich otwarcia tj 26.06.2019 r.

- ogłoszenie z dn. 25.06.2019 r. o zmianie ogłoszenia

- zmodyfikowany załącznik nr 4.3 do siwz

- odpowiedź z dn. 25.06.2019 r. na pytania, zmiana załącznika nr 4.3 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia dla cz. II na dn. 27.06.2019 r. 

- ogłoszenie z dn. 21.06.2019 r. o zmianie ogłoszenia

- modyfikacja z dn. 21.06.2019 r. w zakresie treści SIWZ, wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert w zakresie częsci I na dzień 26.06.2019 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.06.2019r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.2 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.3 do siwz

- wzór umowy dla części I - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla części II - załącznik nr 5.2 do siwz

- protokół odbioru załącznik do umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.06.2019
Data modyfikacji : 04.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry