Szczegóły ogłoszeń

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2019 r.do 30.09.2020 r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamowienia z dnia 19.08.2019r.

- unieważnienie postępowania o zamówienie na część III z dnia 30.07.2019r.

- unieważnienie czynności rozstrzygnięcia postępowania dla części III z dnia 25.07.2019r.

- informacja o rozstrzygnęeciu postępowania dla części I, II i III z dnia 24.07.2019r.

______________________________________________________________________

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłek

- uniewaznienie postępowania o zamówienie na częći IV z dnia 10.07.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 09.07.2019r.

______________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.07.2019r.

- odpowiedź na zapytanie Wykonawcy i modyfikacja załacznika nr 5.1 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej dla częsci i - załacznik nr 5.1 do siwz

- zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej dla częsci i - załacznik nr 5.1 do siwz

_____________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.07.2019r.

- zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wraz z modyfikacja siwz z dnia 02.07.2019r.

- zmodyfikowany formularz cenowy - załacznik nr 1 do siwz

- zmodyfikowany formularz cenowy - załacznik nr 1 do siwz

- oświadczenie Wykonawcy dot.wykluczenia - załączniki nr 2 do siwz

- oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej - załączniki nr 3 do siwz

- zmodyfikowany szczegółowy_opis_przedmiotu zamówienia - załacznik nr 4 do siwz

- zmodyfikowany formularze kalkulacji cenowej - załaczniki nr 5.1 - 5.4 do siwz

- zmodyfikowany formularze kalkulacji cenowej - załaczniki nr 5.1 - 5.4 do siwz

zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

- oświadczenie Wykonawcy dot.nieograniczonego dostepu - załączniki nr 7 do siwz

- oświadczenie Wykonawcy dot.nieograniczonego dostepu - załączniki nr 7 do siwz

_________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.06.2019r.

- informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.07.2019r.

________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.06.2019r,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1, 2 i 3

- szczegółowy opis przdmiotu zamówienia - załacznik nr 4 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 4 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej - załaczniki nr 5.1 - 5.4

- formularze kalkulacji cenowej - załaczniki nr 5.1 - 5.4

- wzór umowy - załacznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 18.06.2019
Data modyfikacji : 04.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry