Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu elektrycznego oraz skuterów wodnych dla KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.09.2019r.

- informacja o rozstrzygnieciu postepowania dla części II z dnia 16.08.2019r.

- informacja o rozstrzygnieciu postepowania dla części I z dnia 16.08.2019r.

- zestawienie ofert dla części I z dnia ich otwarcia tj. 12.08.2019r.

- zestawienie ofert dla części II z dnia ich otwarcia tj. 09.08.2019r.

- ogłoszenie z dn. 07.08.2019 r. o zmianie ogłoszenia

- zmodyfikowany załącznik nr 4.1 do siwz

- odpowiedź z dn. 07.08.2019 r. na pytania, zmiana załącznika nr 4.1 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia dla cz. I na dn. 12.08.2019 r. 

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.08.2019r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.2 do siwz

- wzór umowy dla części I - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla części II - załącznik nr 5.2 do siwz

- protokół odbioru załącznik do umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 01.08.2019
Data modyfikacji : 17.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry