Szczegóły ogłoszeń

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2019 r.do 30.09.2020 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.09.2019r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.09.2019r.

_____________________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 10.09.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłek rachunkowych z dnia 06.09.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 04.09.2019r.

_____________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.08.2019r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3

- szczegółowy_opis_przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 5 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 5 do siwz

- istotne warunki umowy - załacznik nr 6 do siwz

- oświadczenie Wykonawcy dot.nieograniczonego dostepu - załączniki nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 27.08.2019
Data modyfikacji : 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry