Szczegóły ogłoszeń

KP w Mielnie modernizacja budynku przy ul. 6 marca 6 - adaptacja budynku na siedzibę Komisariatu Policji w Mielnie

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 07.11.2019 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 25.10.2019 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 09.10.2019 r.

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.10.2019 r.

 - odpowiedzi z dn. 02.10.2019 r. na pytania do siwz, zmiana siwz i terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 09.10.2019 r.

 - odpowiedź z dn. 25.09.2019 r. na pytanie

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.09.2019 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - załącznik nr 6 do siwz:

        - projekt wykonawczy - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - przedmiary robót, kosztorysy w wersji ath i pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 1000,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 1000,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2019
Data modyfikacji : 07.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry