Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z dnia 19.11.2019 r.

_____________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I - KPP Kamień Pomorski z dnia 31.10.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawieniu omyłek pisarskich

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części III - KPP Stargard i unieważnieniu postępowania dla części II - KPP Pyrzyce z dnia 25.10.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 24.10.2019r.

___________________________________________________________

- treść ogłoszenia na usługi społeczne z zał.nr 1,2

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1-3.3 do ogłoszenia

- wzór umowy - załacznik nr 4 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2019
Data modyfikacji : 19.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry