Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z dnia 05.12.2019r.

- unieważnienie postępowania w części III z dnia 26.11.2019 r.

 - rozstrzygnięcie części II z dn. 18.11.2019 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 28.10.2019 r. po poprawieniu omyłek 

- unieważnienie postępowania w części I z dnia 08.11.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 28.10.2019r.

- odpowiedzi z dnia 25.10.2019r. na pytania, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- treść ogłoszenia na usługi społeczne z zał.nr 1,2 do ogłoszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1 do ogłoszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.2 do ogłoszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.3 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia

- wykaz badań załącznik do opisu przedmiotu zamówienia -załącznik nr 4.1 do ogłoszenia

- zakres badań okresowych policjantów dla części I – załączniki nr 5 do ogłoszenia

- zakres badań okresowych policjantów dla części II – załączniki nr 6 do ogłoszenia

- zakres badań okresowych policjantów dla części III – załączniki nr 7 do ogłoszenia

- wzór umowy dla cz. I - załacznik nr 8.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla cz. II - załacznik nr 8.2 do ogłoszenia
 
- wzór umowy dla cz. III - załacznik nr 8.3 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 18.10.2019
Data modyfikacji : 05.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry