Szczegóły ogłoszeń

Naprawa, kalibracja ( adiustacja), legalizacja radarowych/laserowych mierników prędkości będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.11.2019r.

______________________________________________________________________

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I, II, III i IV z dnia 06.11.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 04.11.2019r.

_____________________________________________________________________

- zapytanie Wykonawcy do siwz i odpowiedź Zamawiającego z dnia 30.10.2019r. wraz ze zmianą terminu skladania i otwarcia na dzień 04.11.2019r.

- zapytanie Wykonawcy do siwz i odpowiedź Zamawiającego z dnia 29.10.2019r.

______________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.10.2019r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z zalacznikami nr 1, 2 i 3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 4.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 4.4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.10.2019
Data modyfikacji : 26.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry