Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesoriów (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 29.05.2020 r. dot. części (zadania) nr 2

 - wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 14.05.2020 r. dotyczy części (zadania) 2

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 23.03.2020 r. dot. części (zadania) nr 1,2,3,6,7,8,9

 - sprostowanie omyłki w rozstrzygnięciu z dn. 10.03.2020 r. dotyczy części (zadania) 1

 - wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 10.03.2020 r. dotyczy części (zadania) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

 - ogłoszenie o unieważnieniu części 10 z dn. 13.01.2020 r.

 - unieważnienie części 10 z dn. 31.12.2019 r.

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek w zakresie części 10

 - rozstrzygnięcie w zakresie części 9 z dn. 18.12.2019 r.

 - rozstrzygnięcie w zakresie części 1,2,3,4,5,6,7 i 8 z dn. 13.12.2019 r.

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek w zakresie części 1,2 i 6

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 25.11.2019 r.

 - ogłoszenie z dn. 20.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedź z dn. 20.11.2019 r. na pytanie do siwz, zmiana załączników nr 6 i 4.10 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert do dn. 25.11.2019 r.

 - ogłoszenie z dn. 15.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedź z dn. 15.11.2019 r. na pytanie do siwz, zmiana załączników nr 6 i 4.10 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert do dn. 21.11.2019 r.

 - odpowiedź z dn. 14.11.2019 r. na pytanie do siwz

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.11.2019 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

 - formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.1-4.10 do siwz

 - wzór umowy ramowej i wykonawczej z załącznikami - załącznik nr 5 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert - załącznik nr 7 do siwz

 - edytowalne załączniki nr 4.1-4.10 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.11.2019
Data modyfikacji : 29.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry