Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami)

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.12.2019r.

- informacja o rozstrzygnięciu postepowania dla części II i III z dnia 12.12.2019r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części I - KPP Gryfino z dnia 11.12.2019r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części IV - KPP Police z dnia 02.12.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 28.11.2019r.

___________________________________________________________________

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2019r.

- modyfikacja siwz i załącznika nr 1 do siwz z dnia 22.11.2019r.

- zmodyfikowany załacznik nr 1 do siwz

____________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2019r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4 i 5

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 6.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 6.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 6.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 6.4 do siwz

- wykaz narzędzi - załącznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

- wzór oświadczenia składanego na wezwanie - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2019
Data modyfikacji : 31.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry