Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu dla KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.01.2020r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 19.12.2019r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 18.12.2019r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.12.2019r.

- siwz z załącznikami 1, 2, 3

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

- protokół odbioru załącznik do umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.12.2019
Data modyfikacji : 09.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry