Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 , poz. 1990 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie części Nr VI - KPP Kamień Pom.. z dnia 03.03.2020r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  w częsci I - KPP Gryfino i VI - KPP Kamień Pom. z dnia 02.03.2020r.

- informacja o unieważnieniu postępowania na część IV - KPP Police z dnia 17.02.2020r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I - KPP Gryfino i części VI - KPP Kamień Pomorski

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części:  II - KP Chojna, III - Szczecinek i V - KPP Stargard z dnia 31.01.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 30.01.2020r.

_____________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.01.2020 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załacznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5

- formularz kalkulacji cenowej dla części I - załacznik nr 6.1 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części II- załacznik nr 6.2 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części III - załacznik nr 6.3 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załacznik nr 6.4 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części V - załacznik nr 6.5 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej dla części VI - załacznik nr 6.6 do siwz

- wykaz narzędzi - załącznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załacznik nr 8 do siwz

- wzór oświadczenia składanego na wezwanie - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 22.01.2020
Data modyfikacji : 03.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry