Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia z dnia 16.03.2020r.

- unieważnienie postępowania z dnia 06.03.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia po poprawkach tj. 02.03.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 14.02.2020r.

- ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 07.02.2020r.

- modyfikacja załącznika nr 9 do siwz z dnia 07.02.2020r.

- zmodyfikowany wzór umowy - załacznik nr 9 do siwz z dnia 07.02.2020r.

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.02.2020 r.

siwz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, i 5

formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 6.1 do siwz

formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 6.2 do siwz

wykaz środków transportu – załącznik nr 7 do siwz

wykaz narzędzi i urządzeń – załącznik nr 8 do siwz

wzór umowy – załącznik nr 9 do siwz

wzór zlecenia naprawy gotówkowej – załącznik nr 10 do siwz

wzór zlecenia naprawy bezgotówkowej  – załącznik nr 11 do siwz

wzór protokołu reklamacji – załącznik nr 12 do siwz

wzór oświadczenia składanego na wezwanie - załącznik nr 13 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2020
Data modyfikacji : 16.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry