Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, które uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecina, gm. Kołbaskowo i Dobra zlecanych przez KMP w Szczecinie oraz KPP Police – Komisariat Policji w Mierzynie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.03.2020r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 12.03.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 09.03.2020r.

_____________________________________________________________________

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.02.2020r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1, 2, 3, 4 i 5

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

- wykaz  narzędzi - załącznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

- wzór oświadczenia składanego na wezwanie - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 600,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 600,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 28.02.2020
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry