Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie : • całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych ; • usługi cateringowej zapewniającej wyżywienie funkcjonariuszy

- informacja o udzieleniu zamówienia dla części XIII - KWP Szczecin z dnia 12.05.2020r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania w części XIII - KWP Szczecin z dnia 24.04.2020r.

_________________________________________________________________

- omyłka pisarska we wzorze załacznika nr 5 do ogłoszenia

- poprawiony wykaz narzędzi .- załącznik nr 5 do ogłoszenia

_________________________________________________________________

- informacja o unieważnieniu postępowania dla części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII z dnia 10.04.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 10.04.2020r.

_______________________________________________________________

- treść ogłoszenia społeczne z zał.nr 1, 2,3 i 4 -21-20

- wykaz narzędzi - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- przedmiot zam. -załącznik nr 6.1 do ogłoszenia

- przedmiot zam. -załącznik nr 6.2 do ogłoszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załaczniki nr 7.1-7.13 do ogłoszenia

- wzór umowy PdOZ- załącznik nr 8.1 do ogłoszenia

- wzór umowy żywienie funkcjonariuszy-załącznik nr 8.2 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2020
Data modyfikacji : 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry