Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 13.05.2020r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla części II z dnia 24.04.2020r.

- unieważnienie postępowania w części I z dnia 24.04.2020r.

- unieważnienie postępowania w części III, IV, V z dnia 20.04.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 15.04.2020r.

- treść ogłoszenia z załącznikami nr 1 i 2

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1 - 3.5 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części I, II, III i V - załącznik nr 4.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części IV - załącznik nr 4.2 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 06.04.2020
Data modyfikacji : 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry