Szczegóły ogłoszeń

Naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu bedących w użytkowaniu jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego

-rozstrzygnięcie cz. od I- do VI z dnia 11.05.2010 r.

-zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dnia 08.05.2020 r.

-zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 05.05.2020 r.

-zmodyfikowany załącznik nr 4.2  z dnia 27.04.2020 r.

-odpowiedź  na pytanie z dnia 27.04.2020 r.

-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.04.2020 r.

-zmodyfikowany załącznik nr 4.2  z dnia 23.04.2020 r.

-odpowiedź z dnia 23.04.2020 r. na pytania z dnia 22.04.2020 r.

-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.04.2020 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.04.2020 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załacznikami nr 1, 2, 3

- formularze kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 4.1 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 4.2 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 4.3 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej dla części IV- załącznik nr 4.4 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej dla części V- załącznik nr 4.5 do siwz

- formularze kalkulacji cenowej dla części VI- załącznik nr 4.6 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.04.2020
Data modyfikacji : 11.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry