Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesoriów (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2) z dnia 29.12.2020r.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.12.2020r.

- rozstrzygnięcie z dnia 09.12.2020r.

- rozstrzygnięcie z dnia 03.12.2020r.

_________________________________________________________

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 03.08.2020 r.

 - wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 17.07.2020 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 18.06.2020 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 07.05.2020 r.

 - ogłoszenie z dn. 04.05.2020 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedź z dn. 04.05.2020 r. na pytania do siwz, zmiana załączników nr 5 i 7 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert do dn. 07.05.2020 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 27.04.2020 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4 i 9

 - formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 5 do siwz

 - wzór umowy ramowej i wykonawczej z załącznikami - załącznik nr 6 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert - załącznik nr 8 do siwz

 - edytowalne załączniki nr 1,2,3,3.1,4,5 i 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 27.04.2020
Data modyfikacji : 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry