Szczegóły ogłoszeń

Dostawa wyposażenia kwaterunkowego do nowej siedziby Komisariatu Policji w Mielnie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.07.2020 r.

- rozstrzygnięcie z dnia  30.06.2020 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. 09.06.2020 r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.06.2020r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami nr 1, 2, 3

- formularz kalkulacji cenowej o - załącznik nr 4 do siwz- wersja edytowalna

- formularz kalkulacji cenowej- załącznik nr 4 do siwz

-sopz - załącznik nr 5 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 6 do siwz

- protokół odbioru - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 01.06.2020
Data modyfikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry