Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z jednostek Policji garnizonu woj. zachodniopomorskiego

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.08.2020r.

rozstrzygnięcie postępowania dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 35, 40, 41, 42 z dnia 09.07.2020r.

rozstrzygnięcie postępowania dla części 24, 28, 36, 37, 38, 39, 46 z dnia 26.06.2020r.

unieważnienie postępowania w części 19 z dnia 26.06.2020r.

unieważnienie postępowania w części 4, 8, 12, 13, 18, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45 z dnia 12.06.2020r.

zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 10.06.2020r.

odpowiedź z dnia 05.06.2020 r., na pytanie z dnia 04.06.2020 r.

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.06.2020r.

siwz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, i 5

opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz 

 wzory umów dla części 1-46  – załącznik nr 7.1-7.46 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 02.06.2020
Data modyfikacji : 10.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry