Szczegóły ogłoszeń

Remont kompleksowy KP w Darłowie – pomieszczenia na I piętrze i wewnętrzna klatka schodowa

 - ogłoszenie z dn. 10.07.2020 r. o udzieleniu zamówienia

 - rozstrzygnięcie z dn. 09.07.2020 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 01.07.2020 r.

 - ogłoszenie z dn. 17.06.2020 r. o zmianie ogłoszenia

 - ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.06.2020 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załacznikami nr 1, 2, 3, 3.1, 4 i 7

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - dokumentacja techniczna - załacznik nr 6 do siwz

        - projekt budowlano-wykonawczy - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - kosztorysy, przedmiary - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 500,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 500,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 16.06.2020
Data modyfikacji : 10.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry