Szczegóły ogłoszeń

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki Policji

- informacja o udzieleniu zamówienia dla części I, II i III z dnia 23.07.2020r.

- informacja o rozstrzygnięciu postepowania dla części I, II i III z dnia 09.07.2020r.

- unieważnienie części IV postępowania z dnia 09.07.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 07.07.2020r.

______________________________________________________________

- treść ogłoszenia na usługi społeczne z załącznikami nr 1, 2

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 3.1 - 3.4 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części I i II - załacznik nr 4.1 do ogłoszenia

- wzór umowy dla części III i IV - załacznik nr 4.2 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 29.06.2020
Data modyfikacji : 23.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry