Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

- informacja o udzieleniu zamówienia na część XIV i XV z dnia 03.08.2020r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części XIV - KMP Szczecin i XV KWP PID Szczecin z dnia 15.07.2020r.

- zestawienie ofert po poprawieniu omyłki rachunkowej w części XIV z dnia 15.07.2020r.

- informacja o unieważnieniu postępowania dla cześci I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII z dnia 13.07.2020r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 10.07.2020r.

___________________________________________________________________

- ogłoszenie na usługi społeczne z załącznikami nr 1, 2 3 i 4

- wykaz narzędzi niezbędnych do realizacji zamowienia - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 6 do ogloszenia

- formularze kalkulacji cenowej - załaczniki nr 7.1 - 7.15 do ogłoszenia

- wzór umówy dla cześci nr 1-14 (PdOZ) - załacznik nr 8.1 do ogłoszenia

- wzór umówy dla cześci nr 15 (PID) - załacznik nr 8.2 do ogłoszenia

 

Ogłoszenie można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie ogłoszenia zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada ogłoszenie wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 02.07.2020
Data modyfikacji : 03.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry