Szczegóły ogłoszeń

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021

ogłoszenie o udzielenie zamówienia z dnia 07.09.2020r.

- informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I - 28 punktów odbioru gazu z dnia 04.08.2020r.

unieważnienie postępowania w części III z dnia 31.07.2020r.

unieważnienie postępowania w części II, IV z dnia 27.07.2020r.

zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 27.07.2020r.

odpowiedzi na pytania z dnia 21.07.2020r. wraz z modyfikacjami siwz bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

zmodyfikowany formularz oferty cenowej - załącznik nr 1.1 do siwz

zmodyfikowany formularz oferty cenowej - załącznik 1.1 do siwz

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.07.2020r.

odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2020r. wraz z modyfikacjami siwz i przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.07.2020r.

zmodyfikowany formularz oferty cenowej - załącznik nr 1 do siwz

załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do siwz

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz

istotne postanowienia umowy dla części 3 - załącznik nr 9 do siwz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.07.2020r.

siwz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, i 5

formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz 

wzór umowy dla części 1, 2, 4  – załącznik nr 8 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 13.07.2020
Data modyfikacji : 07.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry