Szczegóły ogłoszeń

KP w Mielnie modernizacja budynku przy ul. 6 marca 6 - adaptacja budynku na siedzibę Komisariatu Policji w Mielnie – etap II

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 22.09.2020 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 03.09.2020 r.

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłki z dn. 25.08.2020 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 10.08.2020 r.

 - odpowiedź z dn. 03.08.2020 r. na pytanie 

 - odpowiedzi z dn. 31.07.2020 r. na pytania do siwz

 - ogłoszenie z dn. 22.07.2020 r. o zmianie ogłoszenia

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 21.07.2020 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4,7

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - załącznik nr 6 do siwz:

        - projekt wykonawczy - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - specyfikacje STWiORB - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

        - przedmiary robót, kosztorysy w wersji ath i pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 1000,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 1000,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 21.07.2020
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry