Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z monitorami oraz komputerów przenośnych

 - rozstrzygnięcie z dn. 09.09.2020 r.

 - unieważnienie z dn. 26.08.2020 r. dot. wyboru najkorzystniejszej oferty z dn.14.08.2020 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 14.08.2020 r.

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dn. 14.08.2020 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 10.08.2020 r.

 - odpowiedź z dn. 06.08.2020 r. na pytanie do siwz

 - odpowiedź z dn. 06.08.2020 r. na pytanie do siwz

 - odpowiedzi z dn. 04.08.2020 r na pytania do siwz, zmienione załączniki nr 4 i 6 do siwz

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 31.07.2020 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

 - formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 4 do siwz

 - wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 5 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 30.07.2020
Data modyfikacji : 09.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry