Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji - zlecanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego.

 Ogłoszenie

 SIWZ i zał.

 Protest

 Treść protestu

  Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

 Rozstrzygnięcie protestu

 Zapytania do SIWZ i odpowiedzi

 Zapytanie do SIWZ i odpowiedź - II

 Zapytania do SIWZ i odpowiedzi - III

 Rozstrzygnięcie postępowania cz. I,II,III,V,VI,VII,IX,XI,XII,XIV.

  Rozstrzygnięcie postępowania cz. XIII

 Rozstrzygnięcie postępowania cz. IV, VIII, X

 Rozstrzygnięcie postępowania cz. XV

SIWZ można uzyskać:

1) Na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) Osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,81 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) Drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 6,81 zł plus koszty przesyłki w wysokości 11,00 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 28.01.2009
Data modyfikacji : 24.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Jagiełło Rożak
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
do góry