Szczegóły ogłoszeń

 Ogłoszenie

 SIWZ i zał. 1

 Formularze kalkulacji cenowej - zał. 2..

 Wzór umowy cz. I - KMP Koszalin - zał. 3

 Wzór umowy cz. II, III, IV, V i VI - zał. 3a

 Oświadczenia - zał. 4, 5, 5a

 Unieważnienie postępowania w cz. II i cz. V

 Rozstrzygnięcie postępowania cz. III, IV, VI

  Rozstrzygnięcie postępowania - cz. I.

SIWZ można uzyskać:

1) Na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) Osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,57 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) Drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 6,57 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 22.05.2009
Data modyfikacji : 17.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Jagiełło Rożak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry