Szczegóły ogłoszeń

Dostawy filtrów samochodowych do środków transportu KWP w Szczecinie.

 wynik postepowania

 -------------------------------------------------

 zmiana ogloszenia UZP

 modyfikacja siwz - 01.03.10

 modyfikacja zal 3 - 01.03.10

--------------------------------------------------------------

 ogłoszenie UZP

 siwz, zal 1, 2

 kalkulacja - zal 3

 wzór umowy - zal 4

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 2,97 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 2,97 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 22.02.2010
Data modyfikacji : 13.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Imianowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZdsZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry