Szczegóły ogłoszeń

Naprawy, przeglądy i konserwacje kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

 Ogłoszenie BZP

 SIWZ wraz z zał. nr 1 i 2

 zał. nr 3 do SIWZ

 zał. nr 4 do SIWZ

 zał. nr 5 do SIWZ

 zał. nr 6 do SIWZ

 zał. nr 7 do SIWZ

 zał. nr 8 do SIWZ

 zał. nr 9 do SIWZ

 zał. nr 10 do SIWZ

 zał. nr 11 do SIWZ

 zał. nr 12 do SIWZ

 zał. nr 13 do SIWZ

 zał. nr 14 do SIWZ

 zał. nr 15 do SIWZ

 zał. nr 16 do SIWZ

 zał. nr 17 do SIWZ

 zał. nr 18 do SIWZ

 rozstrzygnięcie

 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 14,25 uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 14,25 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 27.05.2010
Data modyfikacji : 29.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry