Szczegóły ogłoszeń

Wykonanie prac w zakresie przebudowy i modernizacji pomieszczeń Komisariatu Policji Szczecin Dąbie przy ul. Pomorskiej 15 – II etap

 

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 informacja dotycząca wadium

Zamawiający udostępnia wcześniej przekazane przedmiary robót w formacie ath:

Branża budowlana: zał. 7a - przedmiar robót ath

Branża elektryczna: zał 8a - przedmia robót ath: CCTVinst.elektr.;  KD, SWiN;   SAPteleinformatyka; TV

 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 modyfikacja siwz, zapytania, odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmodyfikowane załączniki do siwz:

Branża budowlana: zał. 7c - opis techniczny,  

Dokumenty i rzuty: storaka drzwiowa:  zał 10d,    zał. 10e zał. 10el;   stolarka okienna:   zał10f zał. 10g zał. 10gl;    

 zał. 10l - agregatornia przekrój;  zał. 10m - agregatornia -rzut przyziemia zał. 10n - opis techniczny do agregatorni;  zał. 10o -agregatornia-rzut dachu; 

  zał. 10p - opis do agregatorni zał. 10r- przekrój pionowy A-A zał. 10s-przekrój pionowy B-B

Branża elektryczna:  zał. 8j- schemat rozdzielnicy węzła Tkc

 

 

 

 ogłoszenie

 siwz, zał. 1-formularz oferty cenowej, 2-oświadczenie z art.22 i 24 uPzp, 3-wykaz prac podobnych, 4-wykaz osób, 5-oświadczenie

 zał. nr 6- wzór umowy

Branża budowlana:

  zał.7 a - przedmiar robót,        zał. 7a- Norma Pro- przedmiat robót,      zał. 7b-STWiORB

Branża elektryczna:

 zał. 8a - przedmiar robót:  CCTV  ; inst.elektr:  KD, SWiN;   SAP;     teleinformatykaTV;             

       zał. 8a- Norma Pro - przedmiar robót:  CCTV;   inst.elekt.;   KD, SWiN;    SAP;    teleinformatyka;   TV

   zał. 8b - specyfikacja techniczna;  zał. 8c - opis elektryczny zał. 8d- rys. I piętro;  zał. 8e - rys. parter;  zał. 8f- opis struktura;  zał. 8g - parter;  zał. 8h -piętr1;  zał. 8i - piwnica

Branża sanitarna:

 zał. 9a- przedmiar robót:  co;   przyłącze;   wodkan

        zał. 9a - Noram Pro - przedmiar robót: co ;    przyłączewodkan,

  zał. 9b - specyfikacja techniczna;  zał.9c- kolektor rzędne;  zał. 9d - kolektor sanitarny

 

Dokumenty i rzuty:

 zał. 10a-opis techniczny;  zał.10b-rzut piwnic;  zał.10c-rzut poddasza;  zał. 10d-stolarka drzwiowa1;  zał. 10e-stolarka drzwiowa2;  zał.10f-stolarka okienna1;  zał. 10g-stolarka okienna2;  zał.10h-stropy podw 1 piętro;  zał. 10i - stropy podw.2 piętro;  zał. 10j-stropy podw parter;  zał. 10k-stropy podw piwnice

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 39,84 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 39,84 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.


 

Metryczka

Data publikacji : 08.06.2010
Data modyfikacji : 09.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry