Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego .

 

 powtórne rozstrzygnięcie części I postępowania

 rozstrzygniecie postępowania

 zmiana treści siwz -omyłka pisarska 17.09.2010r.

  pytania i wyjaśnienia do treści siwz

  sprostowanie ogłoszenia 09.09.2010r.

 pytania i wyjaśnienia do treści siwz

---------------------------------------------------------------

 informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.08.2010r.

 ogłoszenie 

 siwz oraz zal 1 i 2

 zal 3 - podział na zadania/ części

 zal 4 - parametry zasilania

 zal 5 - wzor wykazu usług podobnych

 zal 6 - wagi kryteriów

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/8546/Swiadczenie_uslug_telekomunikacyjnych_telefonii_stacjonarnej_w_jednostkach_Polic.html -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 7,00 uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 7,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2010
Data modyfikacji : 30.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry