Szczegóły ogłoszeń

Budowa przyłącza rurociągu światłowodowego oraz linii światłowodowej w relacji KWP Szczecin – Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 ogloszenie

 siwz, zał. nr 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4 i 4a.

zał. nr 5 -  wzór umowy,  protokół przekazania placu budowy,  protokół odbioru końcowego

 Dokumentacja projektowa, STWiOR: 

  Projekt rurociąg KWP-UW: opis , rys. 1, rys 2

Projekt światłowód KWP-UW: opis, kabel w budynku KWP, kabel UW, schemat

 Przedmiar robót rurociąg KWP-UW: przedmiar1, przedmiar2

 Przedmiar robót światłowód KWP-UW: przedmiar1, przedmiar2

 STWIOR rurociąg

 STWIOR światłowód

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 17,13 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 17,13zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 12.11.2010
Data modyfikacji : 30.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry