Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego.

  wynik postępowania

 wyjaśnienia pytań do siwz

 pytania do siwz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji UOPWE w dniu 30.11.2010r.

  treść ogłodszenia

 siwz wraz z załacznikami

 poprawienie omyłek pisarskich w treści siwz

 

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.plbezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,90 PLN uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie

Zamawiającego czynnej w godz. 11:00–14:00,

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy,

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia

SIWZ na kwotę 4,90 PLN plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2010
Data modyfikacji : 19.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry