Szczegóły ogłoszeń

Wykonanie usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz podległyc

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie

siwz, zał. nr 1a, 4, 5

zał. nr 1 - formularz cenowy

zał. nr 2 - adresy i lokalizacja sprzętu przeciwpożarowego...

zał. nr 3 - projekt umowy

 

SIWZ można uzyskać:

 

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

-bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 7,14 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 7,14 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.12.2010
Data modyfikacji : 20.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry