Szczegóły ogłoszeń

Wykonanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z później

  rostrzygnięcie części postepowania nr: 5,6,14,17,20

  sprostowanie uzasadnienia w części 12

  zmiana rozstrzygnięcia części 17

  unieważnienie części postępowania nr : 1,3,4,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,25

 wynik cz. 2, 7, 8, 23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja nr 1 dla Wykonawców - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

--------------------

Ogłoszenie

SIWZ, zał. nr 1, 2

zał. nr 3 - projekt umowy

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) Na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) Osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,52 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) Drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 5,52 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 25.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry