Szczegóły ogłoszeń

Modernizacja systemów zasilania dla potrzeb sieci OST 112 dla KMP w Koszalinie i KPP w Drawsku Pomorskim

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożónych ofet

-----------------------------------------------------------------

 Pytania do siwz, odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

--------------------------------------------------

 Pytania do siwz, odpowiedzi na pytania

------------------------------

 ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1,2

 zał. 3, 4, 5

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,33 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,33 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2011
Data modyfikacji : 21.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry