Szczegóły ogłoszeń

Budowa myjni ekologicznej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ul. Kaszubska 35

 

rozstrzygnięcie

 pytanie do siwz i odpowiedź z dnia 17.04.2012 r.

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1 i 2

wykaz prac podobnych załącznik nr 3

wykaz osób załącznik nr 4

wzór umowy załącznik nr 5

projekt budowlano - wykonawczy branży architektury, sanitarnej i elektrycznej

kosztorys nakładczy, branży architektury, sanitarnej i elektrycznej

Specyfikacja (STWiOR) branży architektury, sanitarnej i elektrycznej

 

 SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 15,02 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 15,02 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 06.04.2012
Data modyfikacji : 09.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry