Szczegóły ogłoszeń

Pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej tj. Inżyniera Kontraktu projektu pn. „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP w Stargardzie Szczecińskim

rozstrzygnięcie

modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 19.10.2012r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.10.2012r.

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 08.10.2012r. i informacją o przedłużeniu terminu składania ofert i wniesienia wadium

treść ogłoszenia

siwz wraz załącznikami

Porozumienia o dofinansowanie projektu

informacja o przekazaniu droga elektroniczną ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.09.2012r.

 

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.plbezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,65 PLN uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie

Zamawiającego czynnej w godz. 11:00–14:00,

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy,

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia

SIWZ na kwotę 4,65 PLN plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2012
Data modyfikacji : 22.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry