Szczegóły ogłoszeń

Remont części budynku A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35

 rozstrzygnięcie

 treść zapytań do siwz wraz odpowiedziami z dnia 21.11.2013r.

 treść zapytań do siwz wraz ze zmianą z dnia 19.11.2013r.

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.11.2013r.

 treść zapytań do siwz wraz z zmianą z dnia 15.11.2013r.

 treść zapytań  do siwz z dnia 14.11.2013r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 15.11.2013r.

treść zapytań wraz z uzupełnieniem z dnia 08.11.2013 r., informacja o wyznaczeniu WIZJI LOKALNEJ

treść zapytań wraz z uzupełnieniem z dnia 07.11.2013 r.

informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści siwz

 ogłoszenie o zamówieniu

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

 wzór umowy załącznik nr 7

 Projekt budowlany - branża sanitarna

 Projekt budowlany - branża elektryczna

 Prokekt budowlany branża budowlana

 Specyfikacje STWOiRB

 Przedmiary

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/-bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 50,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 10,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 05.11.2013
Data modyfikacji : 29.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry