Szczegóły ogłoszeń

Dostawa telefonów komórkowych i kart SIM wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.03.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla zadania nr I z dn.03.03.2017r.

- rozstrzygnięcie postępowania dla zadania nr III z dn. 03.03.2017r.

- rozstrzygniecie postepowania dla zadania nr II z dnia 28.02.2017r.

- informacje o ofertach, w których poprawiono omyłki dla zadania  nr III z dn. 28.02.2017r.

- zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 24.02.2017

- odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 21.02.2017, zmiana zał. nr 7 i 8 do siwz

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.02.2017

- zmiana siwz z dn. 20.02.2017 dot. terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.02.2017

  - odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 15.02.2017, zmiana zał. nr 7 do siwz

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.02.2017

- odpowiedzi na pytania do siwz  z dn. 14.02.2017, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dn. 21.02.2017

- zmieniony dn. 14.02.2017 opis przedmiotu zamówienia - dla zad. 1,2,3 - załącznik nr 7 do siwz

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z otrzymaniem zapytań do siwz w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulegnie przesunięciu.

Zamawiający niezwłocznie poinformuje o nowym terminie.

 

- modyfikacja siwz z dn. 09.02.2017r.

- zmieniony dn. 09.02.2017r. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 07.02.2017 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówenia z załącznikami nr 1,2 i 3

- FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ dla zadania nr 1 - załącznik nr 4 do siwz

- FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ dla zadania nr 2 - załacznik nr 4A do siwz

- FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ dla zadania nr 3 - załacznik nr 4B do siwz

- Wzór Umowy dla zad 1 - załącznik nr 5 do siwz

- Wzór Umowy dla zad 2 - załącznik nr 5A do siwz

- Wzór Umowy dla zad 3 - załącznik nr 5B do siwz

- Opis kryterium oceny ofert, jego znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 6 do siwz

- Opis kryterium oceny ofert, jego znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 6A do siwz

- Opis kryterium oceny ofert, jego znaczenie i sposób oceny - załącznik nr 6B do siwz

- Opis przedmiotu zamówienia - dla zad. 1,2,3 - załącznik nr 7 do siwz

- Tabela dla zad 1 - załącznik nr 8 do siwz

- Tabela dla zad 1 - załącznik nr 8 do siwz (wersja edytowalna)

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 07.02.2017
Data modyfikacji : 13.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry