Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ethernetowych i analogowych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.08.2018 r. 

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.08.2018 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 13.07.2018 r. w zakresie zadań 1-37

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek na zadaniach nr 20 i 32 z dnia 19.06.2018 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 04.06.2018 r.

 - sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018 r. 

 - sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.05.2018r.

 - odpowiedź na pytanie i modyfikacja z dn. 23.05.2018 r. w zakresie treści SIWZ oraz załącznika 4.24 i 6 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 04.06.2018 r.

- odpowiedź na pytanie z dnia 17.05.2018r. bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

- sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.05.2018 r. 

 - sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.05.2018r.

 - odpowiedź i modyfikacja z dnia 15.05.2018r. w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 25.05.2018 r.

 - odpowiedź z dn. 09.05.2018 r. na pytanie do siwz

 - odpowiedź z dn. 07.05.2018 r. dot. wizji lokalnej 

 - odpowiedź z dn. 02.05.2018 r. na pytanie do siwz

 - sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.04.2018 r. 

- modyfikacja z dnia 27.04.2018r. w zakresie zmiany odpowiedzi na pytanie udzielone w dniu 26.04.2018r. bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

 - sprostowanie do ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.04.2018r.

 - odpowiedzi na pytania i modyfikacja z dn. 26.04.2018 r. w zakresie treści SIWZ oraz załącznika 5.1,5.2 i 6 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 18.05.2018 r.

UWAGA: Zamawiający informuje, że dn. 04.05.2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla Zamawiającego i niemożliwe będzie w tym dniu składanie ofert.

W związku z powyższym Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  oraz wniesienia wadium.

 - sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.03.2018 r. 

  - sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.03.2018 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2018r. 

  - siwz z załącznikami 1 i 3

 - formularz-JEDZ- załącznik nr 2 do siwz

 - formularze kalkulacji cenowej dla zadań 1-37 - załączniki nr 4.1-4.37 do siwz

 - wzór umowy dla zadań nr 1-36 - załącznik nr 5.1 do siwz

 - wzór umowy dla zadania nr 37 - załącznik nr 5.2 do siwz

 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert - załącznik nr 7 do siwz

 - wzór protokołu odbioru końcowego łączy - załącznik nr 3 do umowy

 - oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 4 do umowy

 - wykaz podwykonawców - załącznik nr 5 do umowy

 - ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.03.2018r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.03.2018
Data modyfikacji : 14.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry