Szczegóły ogłoszeń

Naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonująch pomiaru zawartosci alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 11.03.2019r.

 - rozstrzygnięcie dot. cz. I i II z dn. 21.02.2019 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. 19.02.2019r.

- ogłoszenie o zamówieniu z dni. 11.02.2019r..

- siwz z załącznikami 1, 2, 3

-formularz kalkulacji cenowej- załącznik nr 4.1,

-formularz kalkulacji cenowej- załącznik nr  4.2

- wzór umowy dla cz. I i II - załącznik nr 5 do siwz

 

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.02.2019
Data modyfikacji : 11.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry