Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz monitorów

 - ogłoszenie z dn. 26.04.2019 r. o udzieleniu zamówienia dot. cz. 1 i 3 oraz unieważnieniu cz.2 

 - rozstrzygnięcie dot. cześci (zadania) nr 1 i 3 z dn. 16.04.2019 r.

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek dot. części (zadania) nr 1 i 3 z dn. 16.04.2019

 - unieważnienie części (zadania) nr 2 z dn. 11.04.2019 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 29.03.2019 r.

 - ogłoszenie z dn. 26.03.2019 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedzi z dn. 26.03.2019 r. na pytania do siwz, zmiana załączników 4A, 4B, 6A, 6B i 7 do siwz, zmiana terminu składania i otwarcia do 29.03.2019 r. 

 - odpowiedzi z dn. 22.03.2019 r. na pytania do siwz

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.03.2019 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1, 1A, 1B, 2 i 3

 - formularz kalkulacji cenowej cz. 1 - załącznik nr 4 do siwz

 formularz kalkulacji cenowej cz. 2 - załącznik nr 4A do siwz

 formularz kalkulacji cenowej cz. 3 - załącznik nr 4B do siwz

 - wzór umowy z załącznikami cz. 1 - załącznik nr 5 do siwz

 - wzór umowy z załącznikami cz. 2 - załącznik nr 5A do siwz

 - wzór umowy z załącznikami cz. 3 - załącznik nr 5B do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia cz. 1 - załącznik nr 6 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia cz. 2 - załącznik nr 6A do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia cz. 3 - załącznik nr 6B do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert cz. 1 - załącznik nr 7 do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert cz. 2 - załącznik nr 7A do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert cz. 3 - załącznik nr 7B do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2019
Data modyfikacji : 26.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry