Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku A , przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie strona lewa – część II

informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 10.08.2016 r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 ogłoszenie z dn. 15.07.2016 r. o zmianie ogłoszenia

pytania do siwz i odpowiedzi z dn. 15.07.2016 r., zmiana siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dn. 21.07.2016 r.

odpowiedzi z dn. 13.07.2016 r. na pytania do siwz

odpowiedzi z dn. 11.07.2016 r. na pytania do siwz

ogłoszenie z dn. 08.07.2016 r. o zmianie ogłoszenia

pytania do siwz i odpowiedzi z dnia 08.07.2016 r., termin wizji lokalnej 11.07.2016 r. godz. 13.00, zmiana siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dn. 19.07.2016 r. 

ogłoszenie o zamówieniu z  dn. 01.07.2016 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6

wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Projekt budowlany

Kosztorysy, przedmiary-kosztorysy nakładcze

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 550,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 550,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 10.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry