Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 24.11.2016 r.

- rozstrzygnięcie części I i II z dn. 07.11.2016 r.

- unieważnienie części III z dn. 25.10.2016 r.

- informacja z otwarcia ofert

- zmieniony dn. 10.10.2016 r. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II - załącznik nr 6.2 do siwz

- pytanie i odpowiedź z dn. 10.10.2016r., zmiana siwz

- ogłoszenie o zamówieniu z dn. 05.10.2016 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 4.1-4.3 do siwz

- harmonogramy ilościowo-miejscowe - załączniki nr 5.1-5.3 do siwz

- szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia - załączniki nr 6.1-6.3 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.10.2016
Data modyfikacji : 24.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry