Szczegóły ogłoszeń

Kompleksowa organizacja (usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne) dla uczestników międzynarodowej konferencji w ramach projektu pn. „Transgraniczne procedury współdziałania jednostek policji na terenie Euroregionu Pomerania” w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja – Integracja – Współpraca Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska

- informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 20.11.2018 r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dn. 02.11.2018 r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 02.11.2018 r.

- treść ogłoszenia na usługi społeczne z załącznikami nr 1 i 2

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 3 do ogłoszenia

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia

- oświadczenie o dysponowaniu - załącznik nr 5 do ogłoszenia

- wykaz usług - załącznik nr 6 do ogłoszenia

- wzór umowy - załącznik nr 7 do ogłoszenia

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 25.10.2018
Data modyfikacji : 20.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry