Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów do przewozu osób dla KWP w Szczecinie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.01.2019r.

- rozstrzygnięcie postępowania z dnia 30.11.2018r.

- zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 26.11.2018r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.11.2018 r.

- odpowiedzi z dn. 21.11.2018 r. w zakresie treści SIWZ, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 do siwz

-  ogłoszenie o zamówieniu z dniu 16.11.2018r. 

- siwz z załącznikami nr 1.1, 1.2, 2 i 3

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 do siwz

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.2 do siwz

- wzór umowy dla cz. I - załącznik nr 5.1 do siwz

- wzór umowy dla cz. II - załącznik nr 5.2 do siwz

- wzór protokołu odbioru zał. do umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu. Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2018
Data modyfikacji : 08.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry