Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii

- rozstrzygnięcie

- odpowiedzi na pytania z dn. 02-03.07.2013r.

- zmiana -  minimalne parametry techniczne urządzeń - załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d i 7e do siwz

- zmiana - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadań 1,2,3 - załącznik nr 7 do siwz

- odpowiedzi na pytania z dn. 28.06. i 01.07.2013r c.d. wraz z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- odpowiedzi na pytania z dn. 28.06. i 01.07.2013r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.07.2013r.

- odpowiedź na pytanie z dn. 01.07.2013r. wraz z modyfikacją siwz i zmianą terminu składania ofert.

- odpowiedź na pytanie z dn. 27.06.2013r.

- ogłoszenie o zamówieniu

- siwz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularze kalkulacji cenowej - załączniki nr 6a, 6b, 6c do siwz

- opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadań 1,2,3 - załącznik nr 7 do siwz

- minimalne parametry techniczne urządzeń - załączniki nr 7a, 7b, 7c, 7d i 7e do OPZ

- wzór protokółu przyjęcia sprzętu - załącznik nr 7f do siwz

- istotne dla stron postanowienia umowy dla zadań 1,2,3 - załącznik nr 8 do siwz

- opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert - załącznik nr 9 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 25.06.2013
Data modyfikacji : 09.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry